Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.  STW: Strongwood recherchebureau BV – InterPI Global, een recherchebureau met vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

1.2.  Opdrachtgever: elke natuurlijke person of rechtspersoon die met STW een Overeenkomst aangaat of daartoe een aanbod ontvangt;

1.3.  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen STW en Opdrachtgever tot stand komt en elke aanwijzing daarop;

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die zijn uitgebracht door STW en overeenkomsten gesloten met STW, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.  Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreiding van deze voorwaarden, zijn niet van toepassing, tenzij deze door STW uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. STW behoudt zich het recht voor deze voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. De wijziging of wijzigingen zullen zal of zullen gelden voor alle aanbiedingen en Overeenkomsten, die na de ingangsdatum van de wijziging worden aangeboden of gesloten.

2.4.  Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. STW en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen , ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepalingen in acht wordt genomen.

2.5.  Deze voorwaarden zullen, nadat zij onderdeel van enige Overeenkomst tussen STW en Opdrachtgever zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van iedere nadien gesloten Overeenkomst tussen STW en Opdrachtgever, dan wel aanbieding van STW, zelfs indien niet meer naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. AANBIEDINGEN

3.1.  Alle aanbiedingen en prijsopgaven van STW zijn vrijblijvend. STW geeft in haar aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden/te verrichten diensten. De aanbiedingen en prijsopgaven van STW zijn gebaseerd op het moment van de aanbieding door Opdrachtgever verstrekte informatie.

3.2.  De aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden, te rekenen vanaf de dag van de aanbieding, tenzij de aanbieding anders vermeldt. Zolang de aanbieding niet tot een Overeenkomst heeft geleid, behoudt STW zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1.  Overeenkomsten tussen STW en Opdrachtgever komen tot stand doordat een door STW uitgebrachte aanbieding onverkort schriftelijk door de Opdrachtgever wordt aanvaard.

4.2.  Overeengekomen wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen hiervan dienen schriftelijk door partijen te worden vastgelegd.

5. OPDRACHT-UITVOERING

5.1. STW zal zich inspannen de door haar te leveren diensten met beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. STW staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

5.2.  De opdracht, de uitvoering, de aard en de omvang van de werkzaamheden zijn in de aanbieding van STW en/of in de Overeenkomst tussen partijen vastgelegd.

5.3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan STW de aanvang van diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.4. Opdrachtgever is gehouden om volledige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst te verlenen en aan STW al datgene dat daartoe benodigd is, waaronder alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig aan STW ter beschikking te stellen en/of te verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan STW verstrekte gegevens en informatie.

5.5. Opdrachtgever aanvaardt dat STW alle data (inclusief documenten en verslagen) van het onderzoek vernietigd op het moment dat dit niet meer relevant is voor het onderzoek. Zoals bij wet gesteld worden de persoonsgegevens binnen vier weken na het registreren vernietigd. Elektronische data vernietiging op onze schijven wordt uitgevoerd conform gecertificeerde datavernietiging en methode zoals voorgeschreven door het College Bescherming Persoonsgegevens.

5.6. Opdrachtgever aanvaardt dat STW elke rapportage een jaar na de officiële uitlevering wordt vernietigd zoals is gesteld in de betreffende wetgeving.

6. PRIJS EN BETALINGSVERPLICHTINGEN

6.1. STW brengt voor haar werkzaamheden een prijs in rekening, die op basis van de werkelijke tijdsbesteding per maand in rekening zullen worden gebracht. Onkosten-, reis- en verblijfskosten, alsmede een forfaitaire vergoeding van 5% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW) en gemaakte kosten van derden worden afzonderlijk door STW in rekening gebracht. Ook BTW wordt afzonderlijk door STW in rekening gebracht.

6.2. Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze vaste prijs als overeengekomen prijs.

6.3. STW behoudt zich het recht voor om de (uur)tarieven die ten grondslag liggen aan de berekening van de kosten van de opdracht, tussentijds te herzien indien de ontwikkeling van lonen en kosten daartoe aanleiding geeft. Van tariefwijziging wordt Opdrachtgever een maand tevoren in kennis gesteld.

6.4. STW is steeds gerechtigd van Opdrachtnemer een voorschot op de prijs te verlangen.

6.5. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment wettelijke (handels)rente over de openstaande bedragen verschuldigd.

6.6. In het geval dat Opdrachtgever:
A)  in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een substantieel gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
B)  komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
C)  tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens STW;
D)  overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een substantieelgedeelte daar, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van doelstelling van zijn bedrijf, worden nog verschuldigde bedragen, voor zover zij dat nog niet zijn, direct opeisbaar en heeft STW door het enkel plaatshebben van een der vermelde omstandigheden het recht de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

6.7. Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, ook indien buitengerechtelijke kosten zien op het slechts verzenden van een of enkele sommaties, waarbij deze worden vastgesteld op 15% van de gevorderde hoofdsom (inclusief BTW), tenzij de daadwerkelijk gemaakte kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval de Opdrachtgever dat hogere bedrag verschuldigd is.

6.8. In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het bedrag van de factuur, en heeft STW tegenover ieder van hen recht op betaling van het bedrag of bedragen van de gehele factuur, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

7. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

7.1.  Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. STW zal Opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen

7.2.  Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal STW Opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt gewijzigd.

8. GEHEIMHOUDING

8.1. STW en Opdrachtgever staan er jegens elkaar voor in dat zij alle informatie en gegevens waarvan zij behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is/ zijn en die zij voor en na het aangaan van een Overeenkomst van de andere partij heeft/hebben ontvangen, geheim zullen houden, tenzij sprake is van een wettelijke plicht of een rechterlijke uitspraak tot openbaarmaking.

8.2.  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, STW gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en STW zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is STW niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige tekortkoming in de nakoming daarvan.

8.3.  Naast artikelen hierboven vermeld zijn we conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 12) verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een onderzoek en overeenkomt bekend is geworden. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van u als opdrachtgever. De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van het onderzoek.

8.4.  Opdrachtgever aanvaardt dat, indien communicatie noodzakelijk is, er een unieke zaakcode wordt aangemaakt per dossier en dat zonder vermelding van deze zaakcode er geen enkele informatie wordt verstrekt. De zaakcode zal door STW vermeld worden op de opdrachtbevestiging en de (eventuele) bevestiging- link van de opdrachtbevestiging. STW kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van een dergelijke zaakcode door opdrachtgever.

9. OPSCHORTING, OPZEGGING, BEËINDIGING

9.1. STW is bevoegd de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Tevens is STW bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien zij gegronde redenen heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet aan verplichtingen zal gaan of zal kunnen voldoen.

9.2. In geval van (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst geschiedt facturering op basis van de stand van de door STW verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging. Opdrachtgever is bovendien gehouden, indien door hem van een tussentijdse opzegging-mogelijkheid gebruik is gemaakt STW de kosten te vergoeden van de capaciteit die STW gedurende 3 maanden na voortijdige beëindiging ten behoeve van Opdrachtgever heeft gereserveerd, en die STW niet meer elders heeft kunnen inzetten.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Voor directe door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van STW in de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever ingevolge een Overeenkomst is STW slechts aansprakelijk voor zover Opdrachtgever bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming.

10.2. STW is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschades, van welke aard dan ook, zoals, maar niet uitdrukkelijk beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, letsel- en overlijdensschade.

10.3. De beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals hiervoor uiteengezet geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van STW of diens werknemers.

10.4. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van STW beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd aan STW door haar beroepsaansprakelijkheid-verzekeraar. Indien om welke, reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van STW beperkt tot de waarde van de door STW voor Opdrachtgever in het betreffende kalenderjaar voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 2.500,00 (inclusief BTW).

10.5. Opdrachtgever vrijwaart STW tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van enige door deze derden (vermeend) geleden schade veroorzaakt door of anderszins verband houdende met de door STW geleverde prestaties onder de Overeenkomst en/of deze voorwaarden.

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILLEN

11.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met STW is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met enige Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen worden beslecht overeenkomstig de procedure van de Klachten en/of Geschillencommissie voor Particuliere Recherchebureaus (Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus), waarvan een weergave te vinden is op de website van STW,alsmede bij wet is gedeponeerd bij de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

11.3. Indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door voormelde commissie dan wel voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de voormelde commissie, wordt deze bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij STW ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

11.4. Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.